מדיניות חיסיון

מדיניות חיסיון

ברוכים הבאים לאתר שלנו "TARIF".

מדיניות החיסיון הנוכחית של השימוש בנתונים אישיים של משתמשי האתר, עיבודם ואחסונם (להלן – מדיניות החיסיון) תקפה ביחס לכל המידע שהאתר "TARIF", (להלן – האתר), הממוקם בשם התחום www.tarif.co.il (וכן תת- התחומים שלו), עשוי לקבל על המשתמש במהלך השימוש באתר "TARIF" (וכן תת- התחומים שלו), תכניותיו ומוצריו.

הנהלת האתר מצייתת לחוק הגנת המידע, 1981.

יש לשים לב כי משמעות המשך השימוש באתר היא הסכמת המשתמש לעיבוד נתונים אישיים, וכן הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים ב"הסכם המשתמש" ו"מדיניות החיסיון".

 1. תנאים כלליים

 1.1 משמעות השימוש באתר על ידי המשתמש היא הסכמה עם מדיניות החיסיון הנוכחית ותנאי עיבוד נתוניו האישיים של המשתמש.

 1.2 במקרה של אי-הסכמה לתנאי מדיניות החיסיון, על המשתמש להפסיק מייד את השימוש באתר.

 1.3 ההסכם הנוכחי מהווה את הבסיס המשפטי היחיד לבירורים משפטיים כלשהם, הקשורים לשימוש באתר, בין המשתמש לאתר או לכל הפועל בשמו.

 1.4 משמעות השימוש באתר היא כי המשתמש קרא והבין את כל ההוראות המובאות בהסכם הנוכחי ומסכים להן באופן מלא.

 1.5 הוראות תנאי "מדיניות החיסיון" הנוכחיים מנוסחות למען הנוחות בלשון זכר, אולם מתייחסות במידה שווה לבני שני המינים.

 1.6 כל זכויות הבעלות, וכן זכויות הקניין הרוחני, שייכות להנהלת האתר, כולל זכויות לתוצאות כלשהן של פעילות אינטלקטואלית הנכללות בהרכבו, כולל קוד תוכנה, בסיסי הנתונים המועלים לאתר, עיצוב, טקסטים, וכן אמצעי אינדיבידואליזציה (שם חברה, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלים מסחריים). השימוש באתר אינו מאפשר מסירת זכויות לאתר או למרכיביו. למשתמש ניתנת זכות מוגבלת לשימוש באתר בהתאם לתנאי ההסכם. זכות זו ניתן להפסיק בכל עת בהתאם לתנאי ההסכם והסכמים אחרים בין הצדדים.

 2. שימוש בנתונים אישיים

 2.1 עיבוד נתוניו האישיים של המשתמש מתבצע ללא הגבלת מועד, בכל דרך חוקית, כולל במערכות מידע של נתונים אישיים עם או ללא שימוש באמצעי אוטומציה.

 2.2 המשתמש מסכים לכך שהנהלת האתר רשאית למסור נתונים אישיים לצדדים שלישיים, בפרט לשירותי שליחים, ארגוני דיוור, מפעילי תקשורת אלקטרונית, חברות תקשורת, אך ורק למטרות ביצוע הזמנת המשתמש, שבוצעה באתר "TARIF".

 2.3 המשתמש מייפה את כוחה של הנהלת האתר ו/או בעליה המשותפים למסור את כל המידע המתקבל על המשתמש לצדדים שלישיים בשווה ערך לכסף ו/או ללא תשלום, כולל שמות, כתובות, מספרי טלפון, דואר אלקטרוני וכל מידע אחר, שנמסר על ידי המשתמש ביוזמתו.

 2.4 הנהלת האתר רשאית לאחסן את המידע שנמסר על ידי המשתמש ביוזמתו ללא הגבלת זמן, לביצוע פעולות בעלות אופי פרסומי, קידום מכירות ודרכים חוקיות אחרות כלשהן לשימוש במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומכיר בכך שלא יהיו לו טענות כלפי האתר ביחס לשימוש בנתוניו, בהתאם לנאמר לעיל ולמדיניות החיסיון של האתר.

 3. אופי האתר

 3.1 אתר "TARIF" הוא אתר מידע. האתר משמש כפלטפורמת תיווך ומידע בין המשתמשים לחברות תקשורת המספקות שירותי תקשורת סלולרית, אינטרנט, טלוויזיה וכו'. האתר מספק למשתמשים מידע על שירותים, מניות, מחירים והצעות נוספות של חברות תקשורת בישראל, אוסף נתונים על המשתמשים ומוסר נתונים אלו לצדדים שלישיים. לקבלת הצעות אישיות ותנאים לשירותי חברות תקשורת על ידי המשתמשים, באמצעות מילוי טופס יצירת קשר, האתר שומר לעצמו את הזכות למסור את המידע שנאסף לצדדים שלישיים. בשליחת המידע הנכם מסכימים לכך שהאתר יוכל לשלוח לכם מידע פרסומי ו/או אחר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או משלוח מסרון בכל היקף ובכל תדירות. הנכם רשאים לבטל את קבלת הודעות פרסום ו/או הודעות אחרות, על ידי הודעה להנהלת האתר באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

 3.2 הנהלת האתר מדגישה בנפרד, כי האתר הנוכחי אינו מהווה אתר מכירות, חנות אינטרנט, ספק שירותים, ספק ציוד, אינו מציע למשתמשים שירותים ומוצרים.

 4. ויתור על אחריות

 4.1 מכיוון שעל פי ההסכם הנוכחי, הנהלת האתר אינה מספקת למשתמש שירותים כלשהם בתשלום, החקיקה על הגנת זכויות הצרכן אינה חלה על היחסים בין ההנהלה למשתמש.

4.2 הנהלת האתר עושה כל מאמץ אפשרי כדי להגן על בטיחות ושלמות הנתונים, אך הנהלת האתר אינה מספקת ערבות מלאה לכך ששירות התוכנה, השרתים ורשתות המחשבים בשימוש האתר חופשיים משגיאות ווירוסים. אם השימוש באתר יגרור אחריו אובדן נתונים או קלקול ציוד, ההנהלה אינה נושאת באחריות לכך. המשתמש מסכים לכך שהנהלת האתר אינה נושאת באחריות להפצת המידע בכל מקרה של גישה לא מורשית, פריצת מערכות או שרתי האתר. מסיבה זו המשתמש מוותר על טענות כלשהן להנהלת האתר.

 4.3 הנהלת האתר אינה נושאת באחריות למוצרים ו/או שירותים כלשהם, אספקת מוצרים ו/או שירותים, מועדי אספקה, איכות וזמינות שירותים ו/או מוצרים, המסופקים לצדדים שלישיים ו/או חברות.

 4.4 הנהלת האתר אינה חייבת לפצות משתמשים על נזק שעלול היה להיגרם להם מצדדים שלישיים ו/או חברות, עקב שירותים ו/או מוצרים לא איכותיים, סירוב ו/או עיכוב במתן שירות, עיכוב באספקת סחורה, נזק לסחורה בעת האספקה ו/או החיבור ובמצבים אחרים, שבהם עלול להיגרם למשתמש נזק נפשי, פיסי וכספי.

 5. זכויות וחובות הצדדים

 5.1 המשתמש באתר מתחייב למסור מידע אמיתי, מדויק ואקטואלי על עצמו.

 5.2 נאסר על המשתמש לעשות שימוש במידע אישי של אדם אחר ו/או להציג עצמו כאדם אחר. המשתמש יישא באחריות כספית ומשפטית מלאה במקרה של נזק לאתר ו/או גרימת נזק לצדדים שלישיים בגלל הפרת הסעיף הנוכחי.

 5.3 המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. השימוש באתר ובכל יתר החומרים הקשורים לאתר הנוכחי, למטרות מסחריות ואחרות, שלא צוינו בהסכם הנוכחי, אסור.

 5.4 הנהלת האתר אינה ערבה לזמינות האתר בכל רגע נתון, וכן שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לשנות או להגביל את הגישה לעמודים וחלקים כלשהם של האתר, על פי ראות עיניה.

 5.5 הנהלת האתר רשאית למסור את זכויות הבעלות על הסימן המסחרי, הקניין הרוחני, חכירה ובעלות על שרתי האתר ודברים אחרים הקשורים לאתר, לצדדים שלישיים, ללא הודעה מראש למשתמשים וקבלת הסכמתם.

 5.6 ההנהלה אינה נושאת באחריות לנזק כלשהו למחשב של המשתמש או של אדם אחר, למכשירים ניידים, לכל ציוד אחר או תמיכת תוכנה, שנגרם על ידי שימוש בחומרי האתר או שקשור בו.

 6. יישוב סכסוכים

 6.1 לפני פנייה לבית משפט בתביעה בעניין סכסוכים, הנובעים מן היחסים בין המשתמש באתר להנהלת האתר, חובה להגיש תלונה באמצעות טופס יצירת הקשר של האתר או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@tarif.co.il (הצעה בכתב להסדרת הסכסוך מרצון).

 6.2 מקבל התלונה מודיע בכתב למגיש התלונה על תוצאות בחינת התלונה, תוך 30 ימים קלנדריים מיום קבלתה.

 6.3 במקרה של אי-הגעה להסכמה, המחלוקת תימסר לדיון בגוף משפטי בהתאם לחוק התקף במדינת ישראל.

 7. תנאים נוספים

 7.1 הנהלת האתר  רשאית להכניס שינויים במדיניות החיסיון הנוכחית ללא הסכמת המשתמש.

 7.2 מדיניות החיסיון החדשה נכנסת לתוקף החל ממועד העלאתה לאתר.

 7.3 את כל ההצעות והשאלות בעניין מדיניות החיסיון הנוכחית יש לשלוח לדואר אלקטרוני info@tarif.co.il או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

יש שאלות?
תשאירו מספר טלפון ונחזור אליכם!
בלחיצה על הכפתור ׳שלח׳ אתם מסכימים עם מדיניות חיסיון
שלח/י פרטים
Заявка отправлена!
Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития